มาตรฐานรับรองบริหารงานคุณภาพ

ISO9001 Certificate RS SHUTTER2015 2018       

        บริษัท อาร์.เอส.ชัตเตอร์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน เพราะมีระบบการจัดการที่ดี 

       บริษัทฯ ได้รับการยืนยันถึงมาตรฐานการบริหารงานด้านคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก  

บริษัท บูโรเวอริทัส เซอร์ทิฟิเคชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่ให้การรับรองมาตรฐานหลากหลายชนิด โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องมานานเกือบทศวรรษ