Job

ช่างตั้งพิมพ์เครื่องจักร 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน :
-รับชอบดูแล ควบคุม การผลิตงานปั๊ม การตั้งแม่พิมพ์โลหะ เครื่องปั๊ม เครื่องจักรต่างๆ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
คุณสมบัติ (Requirements) : 
•เพศชายอายุ 20 - 45 ปี ขึ้นไป
•จบการศึกษาระดับชั้น ป.6 ขึ้นไป
•มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการตั้งพิมพ์เครื่องปั๊ม 
•ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

 

สวัสดิการที่พนักงานได้รับ
1. โบนัสประจำปี
2. ชุดฟอร์ม
3. รถรับ – ส่ง พนักงาน
4. เบี้ยขยัน
 
หลักฐานการสมัคร ได้แก่
• รูปถ่าย ขนาด 1 “ จำนวน 1 รูป
• สำเนาบัตรประชาชน และบัตรประชาชน(ใช้ตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• วุฒิการศึกษา
• ใบผ่านทหาร, สด.9  หรือ สด.43  (ถ้ามี)
 
ผู้สนใจติดต่อขอสมัครได้ที่ บริษัท อาร์ เอส ชัตเตอร์ จำกัด หรือ สนใจโทรสอบถาม
02-897-3333 ฝ่ายบุคคล ได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
Cookies Policy

We use cookies to personalise content and ads, analyse traffic and improve our services.